Refshøjvej 79, Hejnsvig

Sløjfning af brønde og boringer

Når en brøndboring ikke længere anvendes, skal den sløjfes.
Dette skal gøres korrekt, både i forhold til loven og i forhold til jordbundsforholdene omkring boringen.

Hos Aboring har vi stor erfaring med sløjfning af brøndboringer.

Vi er din garanti for at

  • love og regler – også de lokale – er overholdt
  • hullet lukkes med respekt for de geologiske lag i undergrunden
  • dokumentationen er korrekt og på plads.
Et billede af en brøndsløjfning

Hvorfor skal gamle brønde og boringer sløjfes?

En brønd eller boring er et åbent hul ned til grundvandet. Når en brøndboring ikke længere anvendes, skal hullet lukkes for at beskytte vores grundvand.

En korrekt udført sløjfning af en boring forsegler hullet i jorden, så der ikke siver eksempelvis gift og mikroorganismer ned og forurener vores drikkevand.  Hullet i sig selv kan, hvis det står ubenyttet hen, give anledning til dannelse af svampe- og bakterievækst, der kan være skadeligt for både mennesker og dyr.

Det er ikke nok at lægge et dæksel på brønden. Dækslet kan gå i stykker eller flyttes, og der opstår en sikkerhedsrisiko i forhold til faldulykker og affaldsforurening.

Den gamle brønd kan heller ikke anvendes til anden vandforsyning, som eksempelvis mark- eller havevanding. Dette skyldes at der er krav til afstanden mellem to boringer. Ligger to boringer for tæt på hinanden, kan det påvirke vandforsyningen i det enkelte hul.

Billede af Karsten som er ejer af Aboring, står foran en lastbil fra Aboring ved en boring

Korrekt sløjfning af brønd og boring

Når en brønd eller boring skal nedlægges, skal de geologiske lag i borehullet genoprettes. De sedimentære lag i undergrunden har ikke den samme evne til at bremse vandet. Eksempelvis har ler en bedre vandstandsende evne end sand, da lerets partikler er mindre, og derfor ligger tættere.

En sløjfning, der ikke er udført korrekt, kan derfor betyde at det naturlige vandkredsløb i undergrunden forstyrres.

Skal vi sikre, at sløjfningen af din brønd eller boring sker korrekt?

Hvem har ansvaret?

Det er grundejeren der har ansvaret for en korrekt sløjfning af den gamle brøndboring. Det kræver ikke bare viden om jordbundsforholdene, men også kendskab til lokale forhold og regler.

Det er med andre ord ikke en opgave, du skal give dig i kast med selv, da du risikerer at gøre uoprettelig skade på miljø og drikkevand.

Skal vi tage ansvaret?

Billede af en Aboring lastbil på en mark ved en boring til landbrug
Et billede af en brøndsløjfning

Hvad siger loven om sløjfning af brønd eller boring?

I Boringsbekendtgørelsens kapitel 6 kan du læse, at det ved sløjfning af boringer og brønde skal sikres, at boringen i al fremtid er tilstrækkeligt tæt. Dette er for at beskytte vores grundvand og vandudvekslingen mellem grundvandsmagasiner og nedsivning af overfladevand.

Sløjfning må derfor kun udføres af uddannet personale med A-bevis, eksempelvis et brøndborerfirma. Dette kan du læse i bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Skal vi nedlægge brønden eller boringen for dig?

Aboring har A-bevis. Deraf vores navn, fordi vi er uddannede og har mere end 25 års erfaring i både boring og nedlægning af dybe brønde.

Giv os et kald, og lad os hjælpe dig med sløjfningen af din brøndboring.

Har du undersøgt om du kan få tilskud til Sløjfning af brøndboring?